35/2016 Całkowita wygrana Medicalgorithmics S.A. w sprawie przed Sądem w Delaware oraz oddalenie przez Sąd wszelkich zarzutów AMI/Spectocor.

35/2016 Całkowita wygrana Medicalgorithmics S.A. w sprawie przed Sądem w Delaware oraz oddalenie przez Sąd wszelkich zarzutów AMI/Spectocor. Negatywna ocena Sądu co do wiarygodności Josepha Bogdana.

Raport bieżący: 35/2016

Data: 19.08.2016

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą wydania przez Sąd (ang. Court of Chancery) („Sąd”) w Delaware dnia 18 sierpnia 2016 r. wyroku i opinii (ang. Memorandum Opinion) w przedmiocie ustalenia skuteczności wypowiedzenia przez Spółkę znaczącej umowy z partnerem biznesowym, spółką AMI Monitoring Inc. z siedzibą w Mc Kinney, Texas, USA oraz jej spółką zależną Spectocor LLC („AMI/Spectocor”), oraz w przedmiocie pozwu wzajemnego AMI/Spectocor przeciwko Spółce rozpatrywanego w ramach tego samego postępowania („Wyrok”).
Zgodnie z Wyrokiem Sąd uznał całość roszczeń Spółki jako zasadne jednocześnie oddalając wszystkie zarzuty AMI/Spectocor podniesione w sprawie.
Sąd uznał za wiarygodne zeznania Prezesa Zarządu Spółki, dr Marka Dziubińskiego oraz pozostałe dowody przedstawione w sprawie przez Spółkę. Sąd uznał natomiast za pozbawione wiarygodności argumenty przedstawiane przez AMI/Spectocor, podkreślając w szczególności brak wiarygodności w zakresie zeznań Josepha Bogdana co do wielu istotnych kwestii w sprawie, zarzucając Josephowi Bogdanowi m.in. sfabrykowanie dowodu na cele prowadzonego przez Sąd procesu oraz wielokrotne mijanie się z prawdą co do istotnych w sprawie faktów. Sąd podkreślił również, że Joseph Bogdan wielokrotnie działał w złej wierze w relacji biznesowej w stosunku do Spółki podejmując bezpodstawne działania szkodzące Spółce i jej wizerunkowi, a mające jedynie na celu stworzenie sobie podstaw do wysunięcia przeciwko Spółce zarzutów w postępowaniu prowadzonym przed Sądem.
Sąd orzekł, że Umowa Aliansu Strategicznego zawarta dnia 11 marca 2014 r. pomiędzy Spółką a AMI/Spectocor („Umowa Aliansu Strategicznego”) została prawidłowo wypowiedziana przez Spółkę dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz że AMI/Spectocor są solidarnie zobowiązani do zapłaty Spółce odszkodowania w wysokości 253.482,08 USD wraz z odsetkami jak również zobowiązał AMI/Spectocor do zwrotu wszelkich kosztów procesowych w tym kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez Spółkę w ramach prowadzonego przed Sądem postępowania. Dodatkowo Wyrokiem Sądu zostały oddalone wszelkie zarzuty AMI/Spectocor zawarte w pozwie wzajemnym, w szczególności Sąd orzekł, że Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu jakiejkolwiek nadpłaty z tytułu świadczonychza pomocą systemu PocketECG usług. Wyrok nie jest prawomocny.

Your submission was succesfull

Software

Get more information
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

VCAST

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

DRAI

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form