13/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

13/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący: 13/2017

Data: 12.06.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) od akcjonariusza Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego:

1. w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusze”),

o zmniejszeniu udziału Funduszy poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki dokonanej w dniu 8 czerwca 2017 r. („Transakcja”).

W wyniku Transakcji Fundusze posiadają 173 879 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 173 879 głosów, które stanowią 4,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Transakcją Fundusze posiadały 192 216 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,33% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 192 216 głosów, co stanowiło 5,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki

Your submission was succesfull

Software

Get more information
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

VCAST

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

DRAI

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form