20/2015 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

20/2015 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący: 20/2015

Data: 1.07.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę nr 13/06/2015 w sprawie wypłaty dywidendy.

Zgodnie z powyższą uchwałą nr 13/06/2015 na wypłatę dywidendy zostało przeznaczone 5 528 841,60 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 60/100) tj. 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100) na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 3 455 526 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć).

Zarząd Spółki informuje, że dzień dywidendy został ustalony na 7 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2015 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Your submission was succesfull

Software

Get more information
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

VCAST

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

DRAI

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form