25/2018 Zmiany w Radzie Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 25/2018

Data: 26.06.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) dokonało zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie odwołało wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Jana Kunkowskiego, Pana Piotra Żółkiewicza, Pana Marka Tatara, Pana Marcina Hoffmanna oraz Pana Artura Małka.

Następnie, Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki:

- Pana Marka Tatara,

- Pana Artura Małka,

- Pana Grzegorza Grabowicza,

- Pana Krzysztofa Urbanowicza,

- Pana Michała Wnorowskiego.

Spośród nowych Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołało Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Michała Wnorowskiego.

Pan Marek Tatar, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, jest absolwentem oraz doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radcą Prawnym. Jest Wspólnikiem Zarządzającym kancelarii Tatar i Wspólnicy sp.k. Wcześniej pracował w spółce Elektromontaż nr 2 Kraków S.A., Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. (1998-2009) oraz Trigon Dom Maklerski S.A. (2009). Aktualnie, Pan Marek Tatar jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach CryptoTech S.A., Sunex S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Trigon Dom Maklerski S.A. i Termo-Rex S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Tatar:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Spółkę,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

- spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zd. 2 i 3 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016.

Pan Artur Małek, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2014 roku jest Dyrektorem ds. Finansowych w spółce Calypso Fitness S.A. Wcześniej pełnił funkcje Dyrektora ds. Finansowych w Benefit Systems S.A. (2010-2014) oraz Noblestar Polska Sp. z o.o. (2008-2010). Aktualnie, Pan Artur Małek jest również Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Amica S.A., Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Vistula Group S.A. oraz Elektrobudowa S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej EFC Fitness S.A. oraz Członkiem Zarządu Fitness MCG Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Małek:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Spółkę,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

- spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Pan Grzegorz Grabowicz, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, na Wydziale Zarządzania i Marketingu, specjalizacja Rachunkowość (Dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu). W roku 2010 ukończył program organizowany przez Nottingam Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., a od 2017 roku także Członkiem Rady Nadzorczej LC Corp S.A. Wcześniej, Pan Grzegorz Grabowicz pracował w Dziale Audytu w Deloitte (1998-2003), pełnił funkcję kontrolera finansowego (2003) oraz dyrektora finansowego i wiceprezesa Zarządu (2004-2017) w Magellan S.A., pełnił funkcję Prezesa Zarządu (2010-2013) oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej (2013-2017) w MEDFinance S.A., a także był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja (2007-2017).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Grzegorz Grabowicz:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Spółkę,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

- spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Pan Krzysztof Urbanowicz, powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Magister Inżynier Inżynierii Lądowej), Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (Magister Inżynier Zarządzania Biznesem), Uniwersytetu Warszawskiego (Magister Zarządzania i Marketingu) oraz University of Illinois at Urbana-Champaign (MBA). Od 2011 r. jest Doradcą Zarządu spółki Invena S.A., a od 2016 roku pełni także funkcję Prezesa Zarządu Elzab S.A. Wcześniej pełnił funkcje Vice Prezesa Zarządu (2015-2016) oraz Członka Zarządu spółki Comp S.A. (2014-2015), Prezesa Zarządu Elzab S.A. (2010-2015), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Micra Metripond, Kft (2011-2016), Członka Zarządu Novitus S.A. (2011), Członka Rady Nadzorczej Elzab S.A. (2010), Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w Unipetrol S.A. (2009), Dyrektora Zarządzającego w Ursa Nordic AB (2005-2007), Prezesa Zarządu Ursa Polska Sp. z o.o. (2003-2007), Dyrektora Zarządzającego ds. Likwidacji Szkód w PZU S.A. (2001-2003), Prezesa i Dyrektora Zarządzającego w VOLVO Auto Polska Sp. z o.o. (1999-2001), Senior Managment Consultant (1997-1999) oraz Dyrektora Sprzedaży i Marketingu (1993-1996) w SHELL. Aktualnie, Pan Krzysztof Urbanowicz jest także Członkiem Rady Nadzorczej Pamapol S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Elzab Soft Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Urbanowicz:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Spółkę,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

- spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zd. 2 i 3 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016.

Pan Michał Wnorowski, powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie niezależny Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Alumetal, Voxel, Braster, Enter Air, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Wnorowski:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Spółkę,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

- spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna, 3-letnia i biegnie od dnia powołania tj. od dnia 26 czerwca 2018 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Spółki życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4-5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

powrót do góry ^