Władze spółki

ZARZĄD MEDICALGORITHMICS S.A.

Dr Marek Dziubiński, Prezes Zarządu, CTO

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją na wydziałach: Fizyki, Matematyki i Informatyki (2000 rok) oraz studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej, w Katedrze Systemów Multimedialnych (2006 rok). Od czerwca 2005 roku (z przerwami) jest prezesem zarządu oraz CTO (Chief Technology Officer). Wcześniej pracował w firmach Aud-X Team, Waveformatic i Houpert Digital Audio, a także w projekcie Presto-Space.

Zobacz CV

 

Maksymilian Sztandera, Członek Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz dyplomowany biegły rewident, numer wpisu 13074. Od sierpnia 2015 r. jest Dyrektorem Finansowym Spółki, od września 2014 r. był zastępcą Dyrektora Finansowego Spółki. Wcześniej pracował w firmach KPMG, AIG/Lincoln, Novum oraz VGD.

Zobacz CV

 

RADA NADZORCZA MEDICALGORITHMICS S.A.

Michał Wnorowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie niezależny Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Alumetal, Voxel, Braster, Enter Air, Arteria. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Robyg, Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property.

Marek Tatar, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent oraz doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radca Prawny. Jest Wspólnikiem Zarządzającym kancelarii Tatar i Wspólnicy sp.k. Wcześniej pracował w spółce Elektromontaż nr 2 Kraków S.A., Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. oraz w Trigon Dom Maklerski S.A. Aktualnie, Pan Marek Tatar jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach CryptoTech S.A., Sunex S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Trigon Dom Maklerski S.A. i Termo-Rex S.A.

Artur Małek, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Finanse i Bankowość oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Absolwent studiów MBA – Oxford Brookes University oraz studiów ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie.

Od 2014 roku jest Dyrektorem ds. Finansowych w spółce Calypso Fitness S.A. Wcześniej pełnił funkcje Dyrektora ds. Finansowych w Benefit Systems S.A. oraz Noblestar Polska Sp. z o.o. Aktualnie, Pan Artur Małek jest również Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Vistula Group S.A. oraz Elektrobudowa S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Amica S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej w EFC Fitness S.A. oraz Członkiem Zarządu w Fitness MCG Sp. z o.o.

Wcześniej Pan Artur Małek pełnił następujące funkcje: Prezes Zarządu – Benefit IP sp. z o.o., Prezes Zarządu – Benefit Multimedia sp. z o.o., Prezes Zarządu – Benefit Intellectual Property sp. z o.o., Prezes Zarządu – MBG Investment sp. z o.o., W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp. z o.o., Członek Zarządu Noblestar Polska sp. z o.o. Zasiadał w radach nadzorczych spółek: Fabryka Formy SA, MEW SA, Vanity Style sp. z o.o., FitSport Polska SA, Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o.

Krzysztof Urbanowicz, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA) oraz University of Illinois at Urbana-Champaign (MBA). Od 2016 r. jest Prezesem Zarządu Elzab S.A. Aktualnie, Pan Krzysztof Urbanowicz jest także Członkiem Rady Nadzorczej Pamapol S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Elzab Soft Sp. z o.o.

Wcześniej pełnił funkcje Vice Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu spółki Comp S.A., Członka Zarządu Novitus S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Micra-Metripond Kft, Prezesa Zarządu Elzab SA, Członka Rady Nadzorczej Elzab SA., Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w Unipetrol SA, Dyrektora Zarządzającego w Ursa CEE oraz Nordic AB, Prezesa Zarządu Ursa Polska Sp. z o.o., Dyrektora Zarządzającego ds. Likwidacji Szkód w PZU S.A., Prezesa i Dyrektora Zarządzającego w VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Senior Managment Consultant w Shell International Petroleum Company UK, oraz Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Shell. Absolwent licznych kursów managerskich w tym Advanced Management Programme IESE w Hiszpanii, Senior Directorship Programme INSEAD we Francji i St Gallen University w Szwajcarii.

Grzegorz Grabowicz, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, na Wydziale Zarządzania i Marketingu, specjalizacja Rachunkowość (Dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu). W roku 2010 ukończył program organizowany przez Nottingam Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., a także Członkiem Rady Nadzorczej LC Corp S.A. Wcześniej, Pan  Grzegorz Grabowicz pracował w Dziale Audytu w Deloitte, pełnił funkcję kontrolera finansowego oraz dyrektora finansowego i wiceprezesa Zarządu w Magellan S.A., pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w MEDFinance S.A., a także był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja.

 

OŚWIADCZENIA I INFORMACJA NT. SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Spółkę, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są oni wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Panowie Marek Tatar, Artur Małek, Krzysztof Urbanowicz oraz Grzegorz Grabowicz spełniają również kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Panowie Marek Tatar  i Krzysztof Urbanowicz spełniają dodatkowe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zd. 2 i 3 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016.

 

KOMITET AUDYTU MEDICALGORITHMICS S.A.

Grzegorz Grabowicz – Przewodniczący Komitetu Audytu

Michał Wnorowski – Członek Komitetu Audytu

Artur Małek – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

powrót do góry ^