Dywidenda

Spółka Medicalgorithmics S.A. zgodnie z przyjęta polityką dywidendową przewiduje regularne wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy. Każdorazowo konkretną wartość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz datę jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po uprzedniej rekomendacji Zarządu.

Historia wypłaty dywidendy 

Rok obrotowy Dywidenda na akcję Wielkość dywidendy Dzień dywidendy Dzień wypłaty
2017 1,42 zł  5 212 tys. zł  16 lipca 2018  30 lipca 2018
2016 2,00 zł  7 213 tys. zł  16 lipca 2017  16 października 2017
2015 1,85 zł  6 392 tys. zł  08 lipca 2016  25 lipca 2016
2014 1,60 zł  5 528 tys. zł  07 lipca 2015  28 września 2015
2013 1,35 zł  4 664 tys. zł  04 lipca 2014  19 sierpnia 2014
2012 1,10 zł  3 764 tys. zł  04 lipca 2013  19 sierpnia 2013

Polityka wypłaty dywidendy

Polityka dywidendowa Medicalgorithmics S.A. stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend, a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków. Rekomendacja Zarządu w zakresie polityki wypłaty dywidendy została uchwalona przez Zarząd w dniu 29 maja 2017 r. i została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 poniżej, intencją Zarządu jest, aby wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę za lata obrotowe następujące po roku obrotowym 2016 ustalone były na poziomie do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;

2. W przypadku faktycznych lub przewidywanych potrzeb kapitałowych Spółki o znacznej wartości, rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę za lata obrotowe 2017, 2018 lub 2019, mogą zostać ustalone na poziomie do 20% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;

3. Z uwagi na treść warunków emisji emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w szczególności obligacji, możliwość przeznaczenia zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy 2017, 2018 lub 2019 na wypłatę dywidendy może zostać wyłączona lub ograniczona;

4. Na ostateczną rekomendację Zarządu dotyczącą podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej wpływ będzie miała sytuacja rynkowa, finansowa i płynnościowa Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz związane z nimi zapisy dotyczące nie przekraczania określonego poziomu zadłużenia;

5. Zarząd będzie rekomendował dni, według których ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzania tego procesu. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz za kolejne lata obrotowe będzie podejmować Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Link do raportu bieżącego RB 9/2017 w sprawie polityki wypłaty dywidendy

Uchwała o wypłacie dywidendy za 2017 rok.pdf

Uchwała o wypłacie dywidendy za 2016 rok.pdf

Uchwała o wypłacie dywidendy za 2015 rok.pdf

Uchwała o wypłacie dywidendy za 2014 rok.pdf

Uchwała o wypłacie dywidendy za 2013 rok.pdf

Uchwała o wypłacie dywidendy za 2012 rok.pdf

Prawne zasady ustalania wypłaty dywidendy 

Dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom raz do roku po zakończeniu roku obrotowego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Akcje Medicalgorithmics S.A. nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Oznacza to, że na każdą akcję przypada taka sama wartość wypłaconej dywidendy.

Informacje o wypłacie dywidendy Medicalgorithmics S.A. ogłaszane są w formie raportów bieżących. Prawo do dywidendy przysługuje inwestorom, na których rachunkach będą zapisane akcje Medicalgorithmics S.A. w dniu dywidendy.

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. Zgodnie z art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Art. 348 KSH stanowi, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej dziesięć dni. Bieg tych terminów oblicza się biorąc pod uwagę dni robocze z wyłączeniem sobót. Roszczenie o wypłatę dywidendy podlega dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia.

Dywidenda z tytułu posiadania akcji Spółki wypłacana jest akcjonariuszom w „dniu wypłaty dywidendy”. Proces wypłaty dywidendy realizowany jest za pośrednictwem systemu depozytowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dywidendę w wysokości brutto. Akcjonariusze otrzymują dywidendę w wysokości netto, tj. po potrąceniu należnego podatku na terytorium RP.

powrót do góry ^